Zakres robót wykonanych w okresie od 24-30.10.2022r.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg kontynuowano humusowanie skarp i rowów na trasie głównej od km 0+000 do km 5+313. Wykonano warstwę mrozoochronną i podbudowę z kruszywa związanego cementem C3/4 na drodze DP04 od km 0+000 do km 0+080 str.P oraz na drodze DP05 od km 0+075 do km 0+170 str.P. Wykonano nawierzchnię z kruszywa 0/22 na drogach P5, P6, L6, DS07 oraz zjeździe indywidualnym z drogi DP03. Kontynuowano roboty brukarskie związane z umocnieniem rowów i budową ścieków skarpowych przy trasie głównej na odcinku od km 2+000 do km 3+000, w km 1+000 str.P oraz na węźle Ostróda Zachód; przy drogach DP04 i DP05 ustawiano obrzeża. Kontynuowano montaż barier energochłonnych na węźle Ostróda Zachód przy łącznicy L01P i L03P.
W robotach bitumicznych zakończono układanie warstwy ścieralnej SMA na trasie głównej.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich prowadzono prace organizacyjno – porządkowe.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13 i rowie RP3. Kontynuowano budowę kanału technologicznego. Prowadzono prace związane z oświetleniem drogowym w obrębie dróg DP04 i DP05 oraz oznakowaniem słupów oświetleniowych na węźle Ostróda Zachód.