Rada Techniczna nr 97

W dniu 28.06.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 97, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano górna warstwę nasypu na trasie głównej na odcinku w km 0+370 do km 0+660 j.P oraz warstwę mrozoochronną na odcinku w km 0+286 do km 0+370 i na łącznicy L04L od km 0+215 do km 0+0+340. Wykonano podbudowę stabilizowaną cementem na łącznicy L06L w km 0+000 do km 0+202 str. P oraz na trasie głównej na odcinku od km 0+286 do km 0+660 str. L.
Kontynuowano roboty brukarskie na rondzie w km 5+313 oraz wznowiono budowę ścieków trójkątnych na łącznicach L02L i L06L str. L. Wznowiono humusowanie przy rondzie w km 5+313 oraz w pasie rozdziału na odcinku w km 2+900 do km 3+900. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe w obrębie ronda w km 5+313 dla potrzeb TOR.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 kontynuowano montaż i zasypkę murów oporowych M1 i M2.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-02 w km 1+500 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej na kanale nr 3 oraz przykanalikach. Prowadzono budowę kanału technologicznego na odcinku do km 1+800 do km 1+900 oraz od km 4+250 do km 4+300. Prowadzono montaż kabla oświetleniowego od km 0+300 do km 0+380 na trasie głównej oraz montaż fundamentów słupów oświetleniowych na łącznicy L06L.