Rada Techniczna nr 94

W dniu 07.06.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 94, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano warstwę mrozoochronną oraz podbudowę stabilizowaną cementem C3/4 na trasie głównej na odcinku od km 4+250 do km 4+350 str. L. Kontynuowano budowę drenażu podłużnego na łącznicach L02Li L06L. Kontynuowano układanie podbudowy bitumicznej na ciągu głównym od km 1+430 do 2+630 str. L.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 wykonano betonowanie wieńca żelbetowego oraz kontynuowano montaż i zasypkę murów oporowych M1 i M2.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej na kanale nr 3. Prowadzono prace na rowie melioracyjnym R0-4-16 cz.1. Kontynuowano montaż kabla oświetleniowego w obrębie łącznicy L06L i węzła Ostróda.