Rada Techniczna nr 89

W dniu 12.04.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 89, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono budowę nasypu w ciągu trasy głównej na odcinku w km 0+370 do km 0+890 oraz na łącznicy L02L w km 0+180 do km 0+440. Kontynuowano budowę warstwy mrozoochronnej na odcinku w km 2+295 do km 2+425. Wykonano podbudowę pomocniczą stabilizowaną cementem C3/4 na odcinku w km 2+690 do km 2+810 oraz w km 4+500 do km 4+910. Kontynuowano budowę drenażu w km 2+100 do km 3+000.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie PZDd-3 kontynuowano umacnianie skarp płytami ażurowymi oraz na obiekcie PZDd-6 kontynuowano zbrojenie kap chodnikowych.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-04 w km 4+150 oraz wznowiono prace na kanalizacji deszczowej na kanale nr 2 i nr 7. Wykonano wylot kanalizacji deszczowej do zbiornika ZR-04 oraz prowadzono prace na kanale technologicznym na odcinku w km 0+550 do km 0+600.