Rada Techniczna nr 88

W dniu 05.04.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 88, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono budowę nasypu w ciągu trasy głównej na odcinku w km 0+390 do km 0+670 oraz na łącznicy L02L w km 0+180 do km 0+440. Wykonano warstwę GWN na odcinku w km 2+670 do km 2+730 oraz w km 4+500 do km 4+900 str. L i P. Kontynuowano budowę warstwy mrozoochronnej na odcinku w km 2+295 do km 2+425 oraz w km 4+015 do km 4+150. Wykonano podbudowę pomocniczą stabilizowaną cementem C3/4 na odcinku w km 4+015 do km 4+150 oraz w km 4+910 do km 4+990 str. L. Kontynuowano budowę drenażu w km 2+070 do km 2+150 oraz w km 2+295 do km 2+425.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie PZM-02 wykonano schody skarpowe oraz umocnienie skarp. Na obiekcie PZM-03 wykonano umocnienie skarp. Na obiekcie PZDd-3 rozpoczęto umacnianie skarp płytami ażurowymi. Na obiekcie PZDd-6 rozpoczęto zbrojenie kap chodnikowych.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-04 w km 4+150 oraz prace przygotowawcze związane z wykonaniem zbiornika ZR-01 w km 0+800. Wykonano przepust drogowy pod zjazdem drogi DS-04 w km 0+032.