Rada Techniczna nr 87

W dniu 29.03.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 87, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono budowę nasypu w ciągu trasy głównej na odcinku w km 0+390 do km 0+670. Wykonano warstwę ulepszonego podłoża na odcinku w km 2+295 do km 2+425 oraz w km 2+070 do km 2+150. Kontynuowano prace z budową warstwy mrozoochronnej na odcinku w km 4+000 do km 4+100. Wykonano podbudowę pomocniczą stabilizowaną cementem C3/4 na odcinku w km 4+910 do km 4+990.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie PZM-03 wykonano schody skarpowe. Na obiekcie PZM-04 wykonano schody skarpowe oraz rozpoczęto umacnianie wlotu i wylotu przepustu. Na obiekcie PZDd-3 rozpoczęto roboty związane z umacnianiem skarp przy skrzydłach oraz budowę schodów roboczych. Na obiekcie PZDd-6 wykonano uciąglenie nawierzchni postaci przekrycia bitumicznego.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-02 w km 1+500 oraz zbiornika hydrotechnicznego ZR-04 w km 4+150.