Rada Techniczna nr 64

W dniu 14.09.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 64, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano wymianę gruntu na odcinku trasy głównej w km 0+390 do km 0+670 oraz wykopy w km 4+000 do km 4+150. Budowano nasypy w km 0+920 do km 1+135. Na obszarze wzmocnienia gruntu za pomocą kolumn betonowo-żwirowych FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330 kontynuowano budowę materaca geosyntetycznego. Formowano górną warstwę nasypu w km 1+300 do km 1+500. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na trasie głównej w km 3+700 do km 3+900 j. P oraz w km 2+800 do km 2+990 j. P. Wykonano warstwę mrozoochronną w km 1+900 do km 2+100. Wbudowano drenaż podłużny na trasie głównej w km 3+300 do km 3+500 w pasie dzielącym.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-2 układano ściek przykrawężnikowy oraz zakończono montaż kolektora odwodnieniowego. Na obiekcie PZDd-3 kontynuowano zbrojenie wieńca żelbetowego oraz kontynuowano zasypkę inżynierską. Na obiekcie WD-4 zakończono montaż kolektora odwodnieniowego. Na obiekcie PZDd-6 kontynuowano zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznic na j. lewej oraz wykonano montaż belek prefabrykowanych na j. prawej. Zakończono prace przy przepuście P/WS-1.
W robotach branżowych kontynuowano budowę kanału tłocznego w km 2+500 oraz budowę zbiornika ZR-03. Kontynuowano prace związane z podłączeniem zasilania do pompowni P2 oraz budowę przepustu P-03 w km 1+200 trasy głównej.