Rada Techniczna nr 60

W dniu 17.08.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 60, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymianę gruntu na odcinku trasy głównej w km 0+390 do km 0+670. Wykonywano wykopy na drodze S-5 w km 1+900 do km 2+050 oraz w km 2+200 do km 2+400. Budowano nasypy w km 0+950 do km 1+000. Zakończono roboty związane ze wzmocnieniem gruntu za pomocą kolumn betonowo-żwirowych FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330. Wykonano podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na trasie głównej w km 3+100 do km 3+350 str. P. Układano podbudowę KŁSM na trasie głównej w km 3+100 do km 3+500 str. L (odcinek próbny) oraz na drodze DP02 w km 0+190 do km 0+380. Kontynuowano roboty brukarskie związane z wbudowaniem krawężników na drogach DP04, DP05 i na rondzie w km 5+313. Budowano drenaż podłużny na trasie głównej w km 2+400 do km 2+600. Wykonano odcinki próbne mas bitumicznych AC22P WMS na trasie głównej w km 3+100 do km 3+500 str. L; AC22P na drodze DP02 w km 0+190 do km 0+380; AC16W na drodze DP01 na dojeździe do obiektu WD-2 oraz AC16W WMS na trasie głównej w km 3+100 do km 3+500 str. L.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-2 wykonano montaż barier ochronnych. Na obiekcie WD-4 rozpoczęto wykonywanie nawierzchnioizolacji kap chodnikowych oraz kontynuowano montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpory C. Na obiekcie PZDd-6 wykonano betonowanie korpusu i ścianki zaplecznej podpory B.
W robotach branżowych kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej: wykonano kanał hydrotechniczny przy zbiornikach nr 04 i 05, prowadzono prace na kanale nr 2; wykonano osadzenie wpustów deszczowych na kanale K12, DP do WD-4 oraz na rondzie przy DK16. Kontynuowano budowę kanału tłocznego KT2 na odcinku K9. Kontynuowano prace związane z budową oświetlenia drogowego oraz budową kanału technologicznego przy rondzie w km 5+313.