Rada Techniczna nr 58

W dniu 03.08.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 58, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymianę gruntu na odcinku trasy głównej w km 0+390 do km 0+670 oraz w km 0+907 do km 0+980. Wykonywano wykopy na drodze S-5 w km 0+800. Budowano nasypy w śladzie trasy głównej na odcinku w km 0+799 do km 0+883 oraz w śladzie łącznicy L04L w km 0+000 do km 0+213. Prowadzono roboty związane ze wzmocnieniem gruntu – formowano kolumny betonowo-żwirowe FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330. Wykonywano warstwę mrozoochronną na trasie głównej w km 4+990 do km 5+130. Wykonano podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na trasie głównej w km 4+990 do km 5+245. Budowano drenaż podłużny na drogach DS05 i DS07.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 skuwano głowice pali. Na obiekcie PZDd-3 prowadzono zasypkę konstrukcji stalowej oraz wykonano zbrojenie ścian fundamentowych (II faza). Na obiekcie PZDd-6 kontynuowano prace zbrojarskie przyczółków. Wykonano betonowanie korpusów na podporze A i B. 
W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej oraz budowę kanału deszczowego nr 3 i 4. Wykonano osadzenie wpustów deszczowych na kanale 3 oraz budowano kanał tłoczny KT2. Budowano kanał technologiczny na odcinku w km 4+100 do km 4+300. prowadzono prace zwiżane z budową oświetlenia drogowego na odcinku w km 4+990 do km 5+237.