Rada Techniczna nr 56

W dniu 20.07.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 56, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymianę gruntu na odcinku trasy głównej w km 0+390 do km 0+670 oraz zasypkę wymiany w km 0+907 do km 0+950. Wykonywano wykopy na drodze S-5 w km 0+800. Budowano nasypy w śladzie trasy głównej na odcinku w km 0+750 do km 0+880 oraz w śladzie łącznicy L04L i L06L. Prowadzono roboty związane ze wzmocnieniem gruntu – formowano kolumny betonowo-żwirowe FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330. Wykonywano warstwę mrozoochronną na trasie głównej w km 5+245 do km 5+314 oraz na rondzie i drodze DP05. Montowano przepusty drogowe P/04. Budowano drenaż podłużny na trasie głównej w km 3+300 do 3+775 str. L.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 zakończono próbne obciążenia pali fundamentowych na podporach A i B. Na obiekcie WD-2 wykonano betonowanie kap chodnikowych oraz warstwę wiążącą a asfaltu lanego. Na obiekcie WD-4 kontynuowano montaż desek gzymsowych oraz zabetonowano kapy chodnikowe. Na obiekcie wykonano warstwę wiążącą z asfaltu lanego. Na obiekcie PZDd-6 zakończono betonowanie fundamentu podpory B oraz rozpoczęto prace zbrojarskie przyczółka na podporze A.
W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej oraz budowę kanałów deszczowych nr 3 oraz 4. Kontynuowano budowę sieci elektronergetycznej oświetlenia drogowego.