Rada Techniczna nr 55

W dniu 13.07.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 55, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymianę gruntu na odcinku trasy głównej w km 0+907 do km 0+950. Wykonywano wykopy na drodze DP05. Budowano nasypy w śladzie trasy głównej na odcinku w km 0+715 do km 0+770 oraz w śladzie łącznicy L04L. Prowadzono roboty związane ze wzmocnieniem gruntu – formowano kolumny betonowo-żwirowe FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330. Wykonywano górną warstwę nasypu na odcinku trasy głównej w km 5+130 do km 5+245. Ulepszono podłoże spoiwem hydraulicznym na śladzie trasy głównej w km 4+990 do km 5+130 oraz w km 5+245 do km 5+314 oraz na drogach bocznych nr DP04 i DP05 wraz z rondem. Kontynuowano umocnienie rowu  DS04. Budowano przepust drogowy w drodze DP03 w km 0+113.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-2 wykonano montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych oraz izolację z papy na ustroju nośnym. Na obiekcie PZDd-3 zakończono montaż konstrukcji stalowej. Na obiekcie WD-4 rozpoczęto montaż desek gzymsowych oraz zakończono izolację z papy na ustoju nośnym. Na obiekcie WS-5 kontynuowano montaż murów oporowych wraz z zasypką. Na obiekcie PZDd-6 betonowano fundament na podporze A.
W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej na odcinku od km 4+510 do km 4+960. Kontynuowano budowę kanałów deszczowych nr 3, 3a oraz 4. Wykonano montaż wpustów deszczowych na drodze DP02. Rozpoczęto budowę sieci elektronergetycznej oświetlenia drogowego.
Na wytwórni mas bitumicznych (WMB) wykonywane są kolejne zaroby próbne mas bitumicznych.