Rada Techniczna nr 54

W dniu 06.07.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 54, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymianę gruntu na odcinkach trasy głównej w km 0+907 do km 0+950 oraz na drodze DP05 w km 0+110 do km 0+170. Wykonywano wykopy na odcinku trasy głównej w km 1+900 i w km 4+250 oraz na drodze DP03. Budowano nasypy w śladzie trasy głównej na odcinkach w km 1+330 do km 1+600, w km 1+700 oraz w km 4+850. Prowadzono roboty związane ze wzmocnieniem gruntu – formowano kolumny betonowo-żwirowe FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330. Wykonywano górną warstwę nasypu na odcinku trasy głównej w km 5+130 do km 5+245 str. P. Wykonano umocnienie rowu  DS04.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-2 wykonywano beton podkładowy pod kapy na przyczółkach, ułożono krawężniki na dojazdach. Na obiekcie PZDd-3 kontynuowano montaż konstrukcji stalowej. Na obiekcie WS-5 kontynuowano montaż murów oporowych wraz z zasypką. Na obiekcie PZDd-6 rozpoczęto zbrojenie fundamentów.
W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej na odcinku od km 4+510 do km 4+960. Budowano kanał technologiczny na odcinku trasy głównej w km 3+700 do km 4+200 oraz przy obiekcie WD-2. Kontynuowano budowę kanału deszczowego nr 4 oraz rozpoczęto montaż wpustów deszczowych.
Wytwórnia mas bitumicznych (WMB) otrzymała certyfikat ZKP. Wykonywane są zaroby próbne mas bitumicznych.