Rada Techniczna nr 53

W dniu 29.06.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 53, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymianę gruntu na odcinkach trasy głównej w km 0+907 do km 0+980 i w km 2+150 do km 2+295 oraz na drodze DP04 w km 0+030 do km 0+125. Wykonywano wykopy na odcinku trasy głównej w km 4+150 do km 4+250 oraz na drodze DP03. Budowano nasypy w śladzie trasy głównej na odcinkach od km 1+335 do km 1+680, w km 4+850 oraz na drodze DP02. Prowadzono roboty związane ze wzmocnieniem gruntu – formowano kolumny betonowo-żwirowe FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330. Rozpoczęto budowę drenażu na trasie głównej w km 3+100 do km 3+300.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 wykonywano wykop pod beton podkładowy na podporze B wraz z wykonaniem betonu podkładowego. Na obiekcie WD-4 wykonano montaż krawężników na ustroju nośnym wraz z montażem kotew i zbrojeniem kap chodnikowych. Na obiekcie PZDd-3 rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej. Na obiekcie WS-5 kontynuowano montaż murów oporowych wraz z zasypką. Na obiekcie PZDd-6 wykonywano próbne obciążenie pali fundamentowych.
W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej na odcinku od km 4+810 do km 5+030 oraz kontynuowano wykop pod zbiornik ZR03 w km 2+500. Budowano kanał technologiczny na odcinku trasy głównej w km 3+000 do km 4+200. Rozpoczęto budowę kanału deszczowego nr 4 w km 2+400 do km 2+850. Zamontowano wpusty deszczowe na dojeździe do obiektu WD-4 oraz na kanale deszczowym nr 12. Zamontowano wylot na kanale hydrotechnicznym Wyl2.
Zakończono montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB) – trwa próbny rozruch wytwórni oraz kalibracja automatyki. Wykonywane są zaroby próbne mas bitumicznych.