Rada Techniczna nr 51

W dniu 15.06.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 51, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymianę gruntu w km 1+060 do km 1+140 i w km 2+150 do km 2+295 oraz wykopy na odcinku trasy zasadniczej w km 2+295 do km 2+425 i w km 4+150 do km 4+250. Budowano nasypy w śladzie drogi głównej na odcinku od km 1+640 do km 1+760 oraz od km 1+771 do km 1+909. W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 wykonywano palowanie. Na obiekcie WD-4 wykonano zbrojenie płyt przejściowych na podporze A i C wraz z betonowaniem oraz zakończono izloację z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu na szerokości kap chodnikowych. Na obiekcie PZDd-3 zabetonowano fundament na podporze A oraz wykonano zbrojenie i betonowanie ścian fundamentowych na podporach A i B. Na obiekcie PZDd-6 rozpoczęto wykopy pod fundamenty podpory A i B. W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej na odcinku od km 4+510 do km 4+960 oraz kontynuowano wykop pod zbiornik ZR03 w km 2+500. Budowano kanał technologiczny na odcinku trasy głównej w km 3+000 do km 3+800. Kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej na kanale 9. Zakończono montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB) – trwa próbny rozruch wytwórni oraz kalibracja automatyki. Wykonywane są zaroby próbne mas bitumicznych.