Rada Techniczna nr 49

W dniu 01.06.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 49, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymianę gruntu w km 1+060 do km 1+140 oraz wykopy na odcinku w km 4+150 do km 4+200 i w śladzie drogi DP01. Budowano nasypy w śladzie drogi głównej na odcinku od km 1+803 do km 1+890 oraz od km 2+565 do km 2+816. Wykonywano warstwę ulepszoną podłoża w km 3+100 do km 3+340. W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie PZDd-3 wykonano betonowanie fundamentu na podporze B oraz zbrojenie fundamentu podpory A. Na obiekcie WD-4 wykonano beton podkładowy pod płyty przejściowe oraz rozpoczęto zbrojenie płyt przejścowych, zabetonowano wnęki dylatacyjne. Na obiekcie WS-5 zakończono montaż konstrukcji stalowej powłoki. Na obiekcie PZDd-6 zakończono roboty palowe. W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej na odcinku od km 4+510 do km 4+960. Prowadzono prace na kanalizacji deszczowej na kanale 9 i 12. Kontynuowano wykopy na zbiorniku ZR-03. Prowadzono prace przygotowawcze do przełączenia hermetycznego przebudowywanej sieci gazowej. Kontynuowano montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB).