Rada Techniczna nr 47

W dniu 18.05.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 47, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymiany gruntów w km 1+080 do km 1+140 i w km 3+340 do km 3+400 oraz wykopy w km 2+818 do km 2+900; w km 3+900 oraz w śladzie drogi DP03. Budowano nasypy w śladzie drogi głównej na odcinku od km 2+579 do km 2+810 i w km 4+890 do km 4+965 oraz na drodze dojazdowej DP02. Prowadzono prace przy budowie przepustów na drodze DS05 w km 0+013 oraz na drodze S-5 w km 4+620 str. LiP. Wykonano odcinek próbny dla warstwy podbudowy z kruszywa związanego cementem KR 1-4 na drodze DS07 na odcinku w km 0+115 do km 0+249. W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 wykonano platformę pod pale CFA na podporze B. Na obiekcie PZDd-3 wykonano 2 segmenty warstwy z chudego betonu na podporze B. Na obiekcie WD-4 wykonano betonowanie ścianek zaplecznych. Na obiekcie WS-5 wykonano betonowanie ścian podpory A i B oraz wykonywano zasypkę fundamentów podpory A i B. W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej na odcinku od km 0+680 do km 0+760 oraz od km 4+510 do km 5+380. Prowadzono prace na kanalizacji deszczowej na kanale 9 i 11. Kontynuowano montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB).