Rada Techniczna nr 46

W dniu 11.05.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 46, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymiany gruntów w km 1+080 do km 1+140 i w km 1+330 do km 1+600 oraz wykopy w km 2+818 do km 2+968; 4+350 do km 4+450 oraz w km 5+067 do km 5+110. Budowano nasypy w śladzie drogi głównej w km 2+700 i w km 5+100 do km 5+300 oraz na drodze dojazdowej DP02, DP04 i DP05. W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 wykonano platformę pod palowanie. Na obiekcie WD-4 wykonano zbrojenie i betonowanie stref zakotwień ustroju nośnego oraz wykonano zbrojenie ścianek zaplecznych. Na obiekcie WS-5 wykonano zbrojenie ścian przyczółka podpory A i B oraz betonowanie ścian przyczółka podpory A i B po jednym segmencie. W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej na odcinku od km 0+680 do km 0+760 oraz od km 4+510 do km 5+380. Wykonano montaż wpustów na trasie głównej w km 3+000, w km 3+850 i w km 4+550. Prowadzono prace na kolizji teletechnicznej nr 1 w km 0+800 oraz prace na kanle KH. Kontynuowano montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB) oraz montaż wytwórni KMK na placu składowym przy DK15.