Rada Techniczna nr 44

W dniu 27.04.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 44, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymiany gruntów w km 1+080 do km 1+140 i w km 1+330 do km 1+600 oraz wykopy w km 3+200 do km 3+500; 4+300 do km 4+400 oraz na drodze DS05 w km 0+000 do km 0+100 i DS07 w km 0+000 do km 0+249. Budowano nasypy w śladzie drogi głównej w km 2+598 do km 2+795 i w km 5+090 do km 5+245 oraz na drodze dojazdowej DP02. W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-4 zabetonowano ustrój nośny oraz kontynuowano roboty przy zasypce podpory C. Na obiekcie WS-5 wykonano zbrojenie i betonowanie fundamentu podpory B. W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej na odcinku od km 4+510 do km 4+960 oraz kontynuowano roboty na kanalizacji deszczowej na kanale nr 7.2 w km 3+880 do km 3+990, kanale nr 9 w km 4+890 do km 5+000. Wykonano prace na kanale hydrotechnicznym na odcinku D2-D3. Prowadzono prace na kolizji teletechnicznej nr 1 w km 0+800.
Kontynuowano montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB). Przeprowadzono inspekcję wytwórni betonu TOMBET Beton w Iławie oraz wykonano zaroby próbne na beton do pali CFA. Wykonano odcinek próbny warstwy mrozoochronnej na drodze DS07.