Rada Techniczna nr 43

W dniu 20.04.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 43, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymiany gruntów w km 1+080 do km 1+140 i w km 1+330 do km 1+600 oraz wykopy w km 3+400 do km 3+580; 4+050 do km 4+150. Budowano nasypy w śladzie drogi głównej w km 2+599 do km 2+795 i w km 5+130 do km 5+245 oraz na drodze dojazdowej DP02 w km 0+203 do km 0+231. W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-2 wykonano montaż dylatacji; na obiekcie WD-4 zakończono zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, kontynuowano roboty przy zasypce podpory C. Na obiekcie WS-5 wykonano wykop oraz beton wyrównawczy. W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej na odcinku od km 4+510 do km 4+660 oraz kontynuowano roboty na kanalizacji deszczowej na kanale nr 7 i 7.2 w km 3+900 do km 4+100, i kanale nr 9 w km 4+860 do km 4+900. Wykonano przełączenie kanalizacji sanitarnej i wod-kan.  Trwa montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB).