Rada Techniczna nr 42

W dniu 13.04.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 42, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymiany gruntów w km 1+330 do km 1+355 i w km 1+565 do km 1+575 oraz wykopy w km 3+150 do km 3+300; 3+580 do km 3+670 oraz w km 4+000 do km 4+300. Budowano nasypy w śladzie drogi głównej w km 2+605 do km 2+794 oraz na drodze dojazdowej DP02 w km 0+203 do km 0+231. W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-4 kontynuowano zbrojenie ustroju nośnego. W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej na odcinku od km 4+200 do km 4+300 oraz kontynuowano roboty na kanalizacji deszczowej na kanale nr 7. Trwa montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB).