Rada Techniczna nr 41

W dniu 06.04.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 41, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymiany gruntów w km 1+330 do km 1+355 i w km 1+400 do km 1+450 oraz wykopy w km 4+000 do km 4+300. Budowano nasypy w śladzie drogi głównej w km 2+602 do km 2+789 oraz w km 4+490 do km 4+721. Na drodze dojazdowej DP02 wykonywano nasypy w km 0+200 do km 0+228. Prowadzono prace związane z budową platformy roboczej w km 1+140 do km 1+330. W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-4 kontynuowano zbrojenie ustroju nośnego oraz prowadzono prace przy zasypce stożków oraz za przyczółkiem podpory C. W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej oraz roboty związane z budową kanału deszczowego w km 0+800. Kontynuowano roboty na kanalizacji deszczowej na kanale nr 7 w km 3+900 do km 4+126. Trwa montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB).