Rada Techniczna nr 39

W dniu 23.03.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 39, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

Ze względu na zimowe warunki atmosferyczne w okresie sprawozdawczym prowadzono prace w ograniczonym zakresie. W zakresie budowy dróg prowadzono roboty ziemne w km 1+380 do km 1+400; 1+430 do km 1+460; 1+630 do km 1+670; 1+790 do km 1+870. Budowano nasypy w km 2+604 do km 2+782; 2+968 do km 3+131 oraz w km 4+498 do km 4+620 W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-4 wykonano zasypkę podpory C oraz wykonywano zbrojenie ustoju nośnego. W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej oraz roboty związane z budową kanału deszczowego w km 0+800. Trwa montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB).