Rada Techniczna nr 114

W dniu 06.12.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 114, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano warstwę ulepszonego podłoża na drodze DS03 na odcinku od km 0+000 do km 0+400 wraz z pasem technologicznym P4. Kontynuowano budowę ogrodzenia wysokiego w ciągu trasy głównej. Prowadzono prace porządkowe związane z czyszczeniem ścieków trójkątnych, poprawą spadków poprzecznych poboczy trasy głównej, rozbiórką drogi technologicznej przy obiekcie PZDd-3. Wykonano konstrukcję zjazdów z dróg DS01 i DS02. Kontynuowano roboty brukarskie związane z układaniem ścieków korytkowych na odcinku od km 4+715 do km 4+785 str.L oraz budową chodnika przy drogach DP04 i DP05. Kontynuowano humusowanie oraz nasadzenia zieleni drogowej wzdłuż całej trasy głównej.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich prowadzono prace porządkowe.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z czyszczeniem i pracach porządkowych przy kanalizacji deszczowej. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13-1 i RO-4-13-2. Prowadzono prace porządkowe związane z budową kanału technologicznego i oświetlenia drogowego. Kontynuowano montaż urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem.