Rada Techniczna nr 111

W dniu 15.11.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 111, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano nawierzchnię z kruszywa niezwiązanego na drogach DS01, DS02, DS04 i P3. Rozpoczęto nasadzenia zieleni drogowej. Wykonano bariery ochronne na drodze DP04, DP05 i DK15. Kontynuowano budowę ogrodzenia wysokiego wzdłuż całej trasy głównej. Zakończono oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe na trasie głównej. Wykonano pobocza na drogach DS01, DS02, DS04, DS05, DS06 i DS07. Zakończono wykonanie zabezpieczenia skarp przed wymyciem – brewka betonowa. Kontynuowano roboty brukarskie związane z umocnieniem dna rowów, układaniem ścieków korytkowych w pasie rozdziału i obróbką studni drenarskich. Kontynuowano humusowanie skarp i rowów wzdłuż trasy głównej.
W robotach bitumicznych wykonano warstwę ścieralną AC11S na na drodze DP05 na odcinku od km 0+075 do km 0+150.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 wykonano montaż balustrad schodów skarpowych i balustrad na gzymsach muru oporowego. Na pozostałych obiektach prowadzono prace porządkowe.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13. Kontynuowano budowę kanału technologicznego. Prowadzono prace związane z budową kabla oświetleniowego przy DK15.