Rada Techniczna nr 110

W dniu 08.11.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 110, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono roboty ziemne na drodze DS03. Wykonano podbudowę z kruszywa niezwiązanego C90/3 na drogach DP04 na odcinku od km 0+000 do km 0+060 str.P i na drodze DP05 od km 0+075 do km 0+170 str.P oraz pod chodnik w km 5+313. Kontynuowano humusowanie skarp i rowów przy trasie głównej na odcinkach od km 0+000 do km 1+500 i terenów płaskich przy drogach DP04 i DP05. Kontynuowano roboty brukarskie na chodniku oraz przy drogach DP04 i DP05. Wznowiono prace przy budowie ogrodzenia wysokiego przy całej trasie głównej, w tym montaż słupków, furtek oraz bram wjazdowych. Wznowiono wykonywanie oznakowania poziomego na jezdni prawej trasy głównej. Rozpoczęto wykonywanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego 0/22 na drogach L5, DS01, P3 i DS05.
W robotach bitumicznych wykonano warstwę podbudowy AC22P, warstwę wiążącą AC16W i warstwę ścieralną AC11S na na drodze DP04 na odcinku od km 0+000 do km 0+060 str.P oraz na drodze DP05 od km 0+075 do km 0+170 str.P.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 zakończono prace związane z umocnieniem skarp płytami ażurowymi. Na pozostałych obiektach prowadzono prace porządkowe.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13 i rowie RP3. Kontynuowano budowę kanału technologicznego i montaż elementów SZR wraz z zasilaniem. Prowadzono prace związane z oznakowaniem słupów oświetleniowych na węźle Ostróda Zachód i rondzie przy DK16.