Rada Techniczna nr 109

W dniu 25.10.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 109, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg kontynuowano humusowanie skarp i rowów na trasie głównej od km 0+000 do km 5+313, humusowanie pasa rozdziału na odcinku od km 0+600 do km 1+500 oraz na łącznicy L03P od km 0+000 do km 0+200. Wykonano nasyp pod chodnik wzdłuż dróg DP04 i DP05. Wykonano podbudowę z kruszywa związanego cementem C3/4 na łącznicy L03P na włączeniu do istniejącej konstrukcji łącznicy L01P. Wykonano podbudowę z kruszywa niezwiązanego C90/3 na łącznicy L03P na włączeniu do istniejącej konstrukcji łącznicy L01P, na drodze DP04 od km 0+000 do km 0+080 str.L i drodze DP05 od km 0+075 do km 0+170 str.L oraz w śladzie pasów technologicznych L2, L3, P2 i zjazdu indywidualnego z drogi DP03. Wykonano nawierzchnię z kruszywa 0/22 na drodze DS06 na odcinku od km 0+000 do km 0+170. Kontynuowano roboty brukarskie związane z umocnieniem rowów przy trasie głównej na odcinku od km 0+900 do km 2+100 str.Pi przy drodze DP02. Wykonano ściek przykrawędziowy przy trasie głównej na odcinku od km 0+300 do km 0+350 oraz łącznicy L03P w km 0+200. Ustawiono krawężnik betonowy przy drodze DP05 od km 0+075 do km 0+170 str.L. Wykonano rozbiórkę istniejącej drogi krajowej nr 16 na włączeniu dróg DP04 i DP05 po str. P. Kontynuowano montaż barier energochłonnych w śladzie trasy głównej od km 0+500 do km 1+500 str.L, od km 0+300 do km 1+500 str.P, od km 4+000 do km 5+313 str.L oraz na drodze DP04 od km 0+000 do km 0+340 str.P. Rozpoczęto prace związane z trasowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego na trasie głównej na odcinku od km 0+000 do km 5+313 str.L.
W robotach bitumicznych wykonano warstwę podbudowy AC WMS 22P i warstwę wiążącą AC WMS 16W na łącznicy L03P na odcinku od km 0+000 do km 0+035. Na drodze DP04 od km 0+000 do km 0+080 str.L oraz na drodze DP05 od km 0+075 do km 0+170 str.L wykonano podbudowę AC 22P i warstwę wiążącą AC 16W.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 wykonano betonowanie gzymsu murów oporowych str.L.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13 i rowie RP3. Kontynuowano budowę kanału technologicznego i montaż elementów SZR wraz z zasilaniem. Prowadzono prace związane z oświetleniem drogowym w obrębie dróg DP04 i DP05.