Pozwolenie na użytkowanie obiektu WD-4 i drogi DP-02

W dniu 03.12.2021r. Wykonawca Robót uzyskał od W-M WINB pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych wiaduktu drogowego WD-4 zlokalizowanego nad droga ekspresową S-5 w km projektowanym 4+299,09 wraz z dojazdami w śladzie drogi DP-02 od projektowanego km 0+000 do km 0+422,48.