Zakres robót

Zakres inwestycji obejmuje:

Roboty drogowe:

– budowa dwóch jezdni drogi ekspresowej S5,

– budowa węzła drogowego Ostróda Zachód na przecięciu z drogą krajową nr 15 w km 0+900,

– budowa skrzyżowania typu rondo na końcu odcinka S5 na przecięciu z drogą krajową nr16,

– przebudowa odcinków istniejących dróg poprzecznych kolidujących z drogą S5,

– budowa dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogowym obsługujących przyległy teren oraz zjazdów do istniejących działek,

– budowa ciągów pieszych wzdłuż wybranych przebudowywanych dróg,

– budowa elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, ścieki, dreny),

– budowa ogrodzenia drogi ekspresowej S5.

 

Obiekty inżynierskie:

budowa 4 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej, w tym:

– 2 przejścia dolne dla zwierząt dużych,

– 1 wiadukt drogowy nad istniejącą DK-15,

– 1 wiadukt drogowy nad istniejącą drogą gminną DP03 153084N Tyrowo-Wirwajdy,

budowa 2 obiektów inżynierskich nad drogą ekspresową:

– 1 wiadukt drogowy w ciągu istniejącej DP02 (droga relacji Iława-Ostróda),

– 1 wiadukt w ciągu drogi DP01 Tyrowo-Nastajki.

 

Kanalizacja deszczowa:

– wykonanie systemu odwodnienia drogi wpostaci kanalizacji deszczowej – kanały i przykanaliki – wraz
z urządzeniami oczyszczającymi (osadniki),

– budowa studni wpustowych zbierających wody z powierzchni jezdni,

– budowa studni wpadowych zbierających wody opadowe z rowów,

– budowa studni z zastawkami.

 

Zbiorniki retencyjne:

– budowa 5 zbiorników retencyjnych otwartych,

 

Urządzenia ochrony środowiska:

– wykonanie urządzeń oczyszczających (osadniki),

– budowa przejść dolnych dla dużych i średnich zwierząt,

– budowa przepustów/przejść ekologicznych dla zwierząt małych/płazów,

– budowa ogrodzenia głównego trasy,

– budowa płotków naprowadzających w rejonie przejść dla zwierząt,

– wykonanie nasadzeń zieleni naprowadzającej.

 

Zieleń:

– wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,

– nasadzenia zieleni wysokiej i średniej,

 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

– ustawienie barier ochronnych,

– wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego w tym fundamentowanych konstrukcji bramowych ikratownicowych,

– ogrodzenie drogi ekspresowej.

 

Oświetlenie:

– drogi S5 z węzeł Ostróda Zachód wraz z łącznicami,

– drogi S5 przed rondem na końcu trasy,

– ronda na drodze S5 wraz z drogami dojazdowymi: DK16 i DP04,

– dodatkowo drogi DK15 jako dowiązanie do ronda przy węźle Ostróda Zachód.

 

Zasilanie obiektów w energię elektryczną:

– szaf oświetleniowych,

– elementów krajowego systemu zarządzania ruchem (KSZR),

– pompowni wód deszczowych.

 

Drogowa kanalizacja teletechniczna:

– budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej.

 

Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

– sieć wodociągowa,

– sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej,

– sieć gazowa wysokiego ciśnienia,

– sieć kanalizacji deszczowej,

– cieki naturalne oraz urządzenia melioracyjne,

– napowietrzne i kablowe linie teletechniczne,

– napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia,

– napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia,

– napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napięcia.

 

Rozbiórki:

– elementów dróg i ulic,

– elementów sieci uzbrojenia terenu,

– elementów ogrodzeń.