Zakres robót wykonanych w okresie od 27.06.-03.07.2022r.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono roboty zimne na górnej warstwie nasypu na trasie głównej na odcinkach w km 0+370 do km 0+670 str.P oraz od km 0+660 do km 0+800 str.L. Wykonano warstwę ulepszonego podłoża na drogach DS01 od km 0+250 do km 0+525 oraz DP02 od km 0+000 do km 0+065 i od km 0+330 do km 0+442. Wykonano warstwę mrozoochronną na drodze DP02 od km 0+000 do km 0+065 oraz od km 0+330 do km 0+442. Wykonano podbudowę z kruszywa związanego cementem C3/4 na trasie głównej na odcinkach od km 0+286 do km 0+670 str.P oraz od km 0+660 do km 0+800 str.L. Kontynuowano roboty brukarskie związane z budową ścieków trójkątnych na łącznicach L02L, L06L oraz na trasie głównej na odcinku od km 0+286 do km 0+660 str.L. Wykonywano humusowanie terenów płaskich przy drogach DS01 i DS05 oraz przy trasie głównej. W robotach bitumicznych wykonano warstwę wiążącą AC WMS 16W na odcinkach od km 1+440 do km 2+930 str.P oraz od km 2+390 do km 2+876 str.L.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 kontynuowano zasypkę obiektu oraz murów oporowych. Na obiekcie WD-2 wykonano montaż balustrad chodów skarpowych.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-02 w km 1+500 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej – osadzenie kratek na wpustach i wylotów wpustów na łącznicach L02L i L06L. Kontynuowano prace przy oświetleniu drogowym – wykonano montaż fundamentów słupów oświetleniowych na łącznicach L02L i L06L.