Zakres robót wykonanych w okresie od 26.09.-02.10.2022r.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano podbudowę z kruszywa związanego cementem C3/4 na drodze DP04 na włączeniu do drogi DK16 str. L. Kontynuowano humusowanie skarp i rowów na odcinku od km 0+800 do km 1+500 i od km 4+000 do km 5+313 wraz z umocnieniem rowów geosyntetykami oraz kontynuowano roboty brukarskie na odcinku trasy głównej od km 3+900 do km 5+313.
W robotach bitumicznych wykonano podbudowę bitumiczną AC WMS 22P i warstwę wiążącą AC WMS 16W na łącznicy L03P na odcinku od km 0+000 do km 0+200 oraz warstwę ścieralną SMA na odcinkach trasy głównej od km 3+450 do km 4+930 str.L i od km 4+930 do km 5+230 str.L.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 kontynuowano montaż desek gzymsowych wraz ze zbrojeniem.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13-3 i Strudze Morlińskiej. Kontynuowano budowę kanału technologicznego w obrębie obiektu WS-1. Kontynuowano budowę oświetlenia drogowego węzła Ostróda Zachód od km 0+900 do km 1+250 str. LiP oraz wykonano montaż kabla oświetleniowego wraz z fundamentami wzdłuż drogi DP04.