Zakres robót wykonanych w okresie od 25-31.07.2022r.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano 2 i 3 warstwę nasypu na trasie głównej na odcinku od km 1+116 do km 1+370 oraz górną warstwę nasypu od km 0+850 do km 1+100. Wykonano podbudowę z kruszywa związanego cementem C3/4 na trasie głównej na odcinku od km 0+840 do km 1+100 str.P. Na drogach DS01, DP02 i DS04 wykonano podbudowę z kruszywa niezwiązanego C90/3. Prowadzono roboty brukarskie na DP02 od km 0+000 do km 0+100 oraz wykonano umocnienie rowu przy DS04. Wykonano warstwę wiążącą AC WMS 16W na łącznicy L02L, L04L i L06L oraz na trasie głównej od km 0+290 do km 0+530 str.P. Na drodze DP02 od km 0+000 do km 0+100 str.P wykonano pakiet w-w bitumicznych oraz na drodze DS04 wykonano warstwę wiążącą oraz ścieralną ze zjazdami na odcinku od km 0+030 do km 0+350.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 prowadzono prace wykończeniowe i porządkowe.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-02 w km 1+500 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej – kanał nr 2, nr 3 i przy przepuście P3. Kontynuowano prace przy oświetleniu drogowym – na łącznicach węzła Ostróda Zachód.