Zakres robót wykonanych w okresie od 25-30.04.2022r.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono budowę nasypu w ciągu trasy głównej na odcinku w km 0+370 do km 0+700 i w km 0+925 do km 1+125 oraz na drodze DS04 w km 0+000 do km 0+100. Kontynuowano wykopy w km 4+250 do km 4+350. Wykonano podbudowę pomocniczą stabilizowaną cementem C3/4 na odcinku w km 2+070 do km 2+200 j.L; w km 2+200 do km 2+300 j.P; w km 2+725 do km 2+810 j.LiP oraz w km 4+780 do km 4+910 j.LiP. Zakończono budowę nasypu na odcinku w km 4+800 do km 4+900.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-04 w km 4+150 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej na kanale nr 1c i 2. Wykonano montaż wpustów z przykanalikami na kanale nr 2 i łącznicy L06L. Kontynuowane prace na kanale technologicznym w km 0+300 do km 0+550. Rozpoczęto montaż kabla oświetleniowego w obrębie łącznicy L06L.