Zakres robót wykonanych w okresie od 23-29.05.2022r.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono budowę nasypu w ciągu łącznicy L02L na odcinku w km 0+180 do km 0+440. Wykonano warstwę mrozoochronną na łącznicach L02L od km 0+000 do km 0+180 oraz L06L od km 0+000 do km 0+200. Wykonano podbudowę KŁSM w ciągu trasy głównej na odcinkach od km 3+930 do km 4+200 j.L; od km 3+930 do km 4+500 j.P oraz od km 4+300 do km 4+910 j.L. Prowadzono roboty brukarskie związane z umocnieniem rowów przy trasie głównej na odcinku w km 3+080 do km 3+130. Wykonano podbudowę pod chodnik w km 5+300 str.L. Wykonano podbudowę bitumiczną AC22 WMS w ciągu trasy głównej na odcinku od km 1+400 do km 2+850 j.P.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 prowadzono zasypkę obiektu oraz murów oporowych. Wykonano wykop pod fundament muru oporowego M1 i M2 na podporze B oraz betonowanie wieńca żelbetowego.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz ZR-02 w km 1+500 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej – montaż wylotów i piaskowników na odcinku trasy głównej od km 1+500 do km 4+000. Prowadzono roboty melioracyjne na rowie R0-4-16 cz.1. Kontynuowano montaż kabla oświetleniowego w obrębie łącznicy L06L.