Zakres robót wykonanych w okresie od 11-17.04.2022r.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono budowę nasypu w ciągu trasy głównej na odcinku w km 0+370 do km 0+890 oraz na łącznicy L02L w km 0+180 do km 0+440. Kontynuowano wykopy w km 4+250 do km 4+350. Kontynuowano budowę warstwy mrozoochronnej na odcinku w km 4+150 do km 4+200. Wykonano podbudowę pomocniczą stabilizowaną cementem C3/4 na odcinku w km 2+295 do km 2+430 oraz w km 4+150 do km 4+250. Kontynuowano budowę roboty brukarskie – budowa ścieku przykrawędziowego w km 4+550 do km 4+896 str. P oraz w km 4+504 do km 4+676 str. L.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-2 oraz WD-4 wykonano zabezpieczenie antykorozyjne betonu. Na obiekcie PZDd-6 wykonano nawierzchnie na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-04 w km 4+150 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej na kanale nr 2. Wykonano demontaż słupa oświetleniowego przy obiekcie WS-1 oraz wznowiono prace na kanale technologicznym na odcinku od km 0+550 do km 0+600.