Rada Techniczna nr 98

W dniu 12.07.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 98, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano górna warstwę nasypu na trasie głównej na odcinku od km 0+670 do 0+800 str.P oraz warstwę mrozoochronną na drodze DS06 na odcinku w km 0+000 do km 0+169,85. Wykonano warstwę ulepszonego podłoża na drodze DS01 od km 0+000 do km 0+250 oraz od km 0+525 do km 1+194,28.Wykonano podbudowę stabilizowaną cementem C3/4 na trasie głównej na odcinku od km 0+670 do km 0+800 str.P oraz na drodze DP02 od km 0+000 do km 0+065 i od km 0+330 do km 0+442. Kontynuowano budowę ścieku trójkątnego na łącznicy L04L oraz trasie głównej. Wznowiono budowę nasypu w pasie rozdziału od km 1+440 do km 2+930. W zakresie robót bitumicznych wykonano podbudowę AC WMS 22P na odcinkach trasy głównej od km 3+920 do km 4+910 str.P, od km 3+930 do km 4+148 str.L i od km 4+496 do km 4+910 str.L oraz wykonano warstwę wiążącą AC WMS 16W na odcinku od km 3+920 do km 4+910 str.P.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 kontynuowano montaż i zasypkę murów oporowych M1 i M2 oraz wykonano ekran z geowłókniny i geomembrany. Wykonano montaż balustrad schodów skarpowych na obiektach PZDd-3, WD-4, WS-5, PZDd-6, PZM02, PZM03, PZM04 oraz PZM05.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-02 w km 1+500 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej – osadzenie kratek na wpustach na węźle Ostróda Zachód, łącznicach L02L i L06L oraz na drodze DP02. Prowadzono budowę kanału technologicznego na odcinku do km 1+600 do km 1+800. Prowadzono montaż słupów oświetleniowych wzdłuż łącznic L02L i L06L.