Rada Techniczna nr 96

W dniu 21.06.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 96, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano górna warstwę nasypu na trasie głównej na odcinku w km 0+425 do km 0+660 j.L oraz warstwę mrozoochronną na łącznicy L06L od km 0+070 do km 0+200. Kontynuowano roboty brukarskie na rondzie w km 5+313 oraz przy umacnianiu rowów narzutem kamiennym.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 kontynuowano montaż i zasypkę murów oporowych M1 i M2.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-02 w km 1+500 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej na kanale nr 2 i 3 oraz przykanalikach. Prowadzono budowę kanału technologicznego na odcinku do km 4+200 do km 4+250. Wykonano montaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na słupach w obrębie ronda w km 5+313.