Rada Techniczna nr 95

W dniu 14.06.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 95, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano górna warstwę nasypu na odcinku łącznicy L02L od km 0+180 do km 0+300 oraz warstwę ulepszonego podłoża na łącznicach L04L od km 0+215 do km 0+340 i L06L od km 0+000 do km 0+070. Wykonano warstwę mrozoochronną na łącznicach L02L od km 0+000 do km 0+180, L04L od km 0+215 do km 0+340 oraz L06L od km 0+070 do km 0+200. Kontynuowano budowę drenaży drogowych na odcinku trasy głównej od km 0+300 do km 0+800. Kontynuowano roboty bitumiczne: wykonano warstwę wiążącą AC WMS 16W na odcinku od km 1+430 do km 2+600 j.P. Wykonano odcinek warstwy ścieralnej SMA na odcinku od km 3+150 do km 3+450 j.L oraz rondzie w km 5+313. Wykonano odcinki próbne warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC11S na drogach DP04 i DP05.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 kontynuowano montaż i zasypkę murów oporowych M1 i M2.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-02 w km 1+500 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej na kanale nr 3 i wpustach. Prowadzono prace na rowie melioracyjnym R0-4-16 cz.2. Wykonano zasilanie pompowni P1.