Rada Techniczna nr 93

W dniu 24.05.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 93, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg kontynuowano budowę nasypu w ciągu trasy głównej na odcinku w km 0+925 do km 1+125. Prowadzono wykopy w ciągu drogi DS01 w km 0+500 do km 1+194. Wykonano warstwę mrozoochronną oraz podbudowę stabilizowana cementem C3/4 na odcinku w km 4+250 do km 4+350 j.P. Wykonano podbudowę z kruszywa niezwiązanego C90/3 na odcinku trasy głównej od km 2+070 do 2+850 j.LP, od km 4+930 do km 5+200 j.LP oraz od km 4+500 do km 4+910 j.P. Kontynuowano roboty brukarskie przy umocnieniu rowów w ciągu trasy głównej na odcinku w km 4+700 do km 5+200. Wykonano drenaż drogowy w km 4+250 do km 4+350 str. L.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 rozpoczęto wykop pod fundament muru oporowego M1 i M2 na podporze B wraz z betonowaniem fundamentów. Rozpoczęto montaż i zasypkę murów oporowych M1 i M2.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz ZR-02 w km 1+500 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej w ciągu trasy głównej w km 4+500 do km 4+900. Prowadzono prace na rowie melioracyjnym RP-3. Kontynuowano montaż kabla oświetleniowego w obrębie łącznicy L06L.