Rada Techniczna nr 92

W dniu 17.05.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 92, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg kontynuowano budowę nasypu w ciągu trasy głównej na odcinku w km 0+925 do km 1+125 oraz w ciągu drogi DS01 w km 0+500 do km 1+194. Prowadzono wykopy w ciągu drogi DS01 w km 0+500 do km 1+194. Wykonano warstwę ulepszonego podłoża na odcinkach łącznic L06L w km 0+000 do km 0+200, L04L w km 0+215 do km 0+340 oraz L02L w km 0+000 do km 0+180. Kontynuowano roboty brukarskie w km 4+700 do km 4+900 str. LiP oraz umocnienie rowów w ciągu trasy głównej na odcinku w km 4+700 do km 5+200.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 zakończono montaż konstrukcji stalowej oraz rozpoczęto budowę drenażu za podpora B.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-04 w km 4+150 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej na kanale nr 2 i łącznicy L06. Wykonano montaż kratek i wylotów wpustów w km 4+500 do km 4+900. Prowadzono prace na kanale technologicznym na odcinku w km 0+300 do km 0+550. Kontynuowano montaż kabla oświetleniowego w obrębie łącznicy L06L.