Rada Techniczna nr 91

W dniu 10.05.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 91, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg kontynuowano budowę nasypu w ciągu trasy głównej na odcinku w km 0+370 do km 0+700. Prowadzono wykopy w ciągu trasy głównej w km 4+250 do km 4+350. Wykonano warstwę ulepszonego podłoża na odcinku w km 4+250 do km 4+360. Kontynuowano układanie drenażu podłużnego w km 4+200 do km 4+360.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 wykonywano montaż konstrukcji stalowej. Na obiekcie WD-2 wykonano przeciwspadki z asfaltu twardolanego. Na obiekcie PZDd-6 ułożono warstwę wiążącą z asfaltu twardolanego.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-04 w km 4+150 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej na kanale nr 1c i nr 2. Prowadzono prace na kanale technologicznym na odcinku w km 0+300 do km 0+550. Zamontowano kabel oświetleniowy w obrębie łącznicy L06L.