Rada Techniczna nr 90

W dniu 26.04.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 90, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg kontynuowano budowę nasypu w ciągu trasy głównej na odcinku w km 0+370 do km 0+890 oraz na łącznicy L02L w km 0+180 do km 0+440. Prowadzono wykopy w ciągu trasy głównej w km 4+250 do km 4+350. Wykonano podbudowę pomocniczą stabilizowaną cementem C3/4 na odcinku w km 2+150 do km 2+295 j.LiP oraz w km 2+690 do km 2+810 j.LiP.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie PZDd-3 i WS-5 wykonywano nawierzchnie na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-04 w km 4+150 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej na kanale nr 2 i nr 3. Prowadzono prace na kanale technologicznym na odcinku w km 0+300 do km 0+550.