Rada Techniczna nr 84

W dniu 01.03.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 84, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono prace porządkowo-organizacyjne oraz rozpoczęto montaż słupków ogrodzeniowych ogrodzenia wysokiego w ciągu trasy głównej na odcinku od km 3+050 do km 3+900 str. L oraz od km 5+050 do km 5+280 str.P. Wznowiono roboty ziemne na poziomnie GWN na odcinku w km 2+670 do km 2+730 str. L i P.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich prowadzono prace porządkowo-organizacyjne.
W robotach branżowych prowadzono prace przygotowawcze związane z odwodnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-02 w km 1+500.