Rada Techniczna nr 76

W dniu 14.12.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 76, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg kontynuowano budowę nasypu przeciążającego na odcinku wzmocnienia podłoża kolumnami FSS w km 1+140 do km 1+330. Kontynuowano zasypkę pasa rozdziału i pobocza na odcinku trasy głównej od km 3+700 do km 3+800 str. L. Udostępniono dla ruchu drogę DP02 i obiekt WD-4 w śladzie DK16 w m. Wirwajdy.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-5 wukonano zbrojenie gzymsów na skrzydełkach. Na obiekcie PZDd-6 kontynuowano montaz krawężników na dojazdach oraz zakończono montaż desek gzymsowych i zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach. Kontynuowano budowę przepustu P/01 w km 0+422.
W robotach branżowych kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na kanale nr 2 i nr 10. Kontynuowano prace przy zbiorniku ZR-05 oraz rowie melioracyjnym nr RO-4 i nr RO-4-16. Kontynuowano budowę kanału technologicznego w km 4+500 do km 5+000.