Rada Techniczna nr 75

W dniu 07.12.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 75, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano nasyp przeciążający na odcinku wzmocnienia podłoża kolumnami FSS w km 1+140 do km 1+330. Budowano górną warstwę nasypu na trasie głównej w km 4+500 do km 4+800. Prowadzono prace związane z wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na drodze DP02/WD-4.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie PZDd-3 wykonano izolacje cienką na powierzchniach betonowych oraz kontynuowano zasypkę inżynierską. Na obiekcie WS-5 wykonano zbrojenie oraz betonowanie gzymsów na skrzydełkach. Na obiekcie PZDd-6 ustawiano krawężniki oraz wykonano montaż desek gzymsowych. Wykonano zbrojenie oraz betonowanie kap chodnikowych.
W robotach branżowych kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na kanale nr 10. Kontynuowano prace przy zbiorniku ZR-05 oraz rowie melioracyjnym nr RO-4-16.