Rada Techniczna nr 74

W dniu 30.11.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 74, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano roboty brukarskie w zakresie ścieków skarpowych na trasie głównej oraz drodze DP02 wraz z umocnieniem rowów. Kontynuowano układanie drenażu podłużnego na trasie głównej w km 4+825 do km 4+875 oś. Prowadzono prace związane z wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na drodze DP02/WD-4. Rozpoczęto zasypkę pasa rozdziału w km 3+500 do km 3+700.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 rozpoczęto zasypkę fundamentu na podporze B. Na obiekcie PZDd-3 wykonano betonowanie fundamentu oraz ścian pod ekrany przeciwolśnieniowe. Na obiekcie PZDd-6 rozpoczęto ustawianie krawężników na obiekcie.
W robotach branżowych kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na kanale nr 9a wraz z osadzeniem wylotów przykanalików w km 3+000 i km 4+500. Kontynuowano prace przy rowie melioracyjnym nr RO-4-16.