Rada Techniczna nr 73

W dniu 23.11.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 73, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano wykopy na trasie głównej w km 2+050 do km 2+100. Budowano nasypy w km 0+900 do km 1+200. Wykonano podbudowę pomocniczą z kruszywa niezwiązanego C90/3 na odcinku w km 1+350 do km 1+950 str. L i P. Kontynuowano roboty brukarskie w zakresie korytek ściekowych na trasie głównej w km 1+880 do km 1+920 str. L oraz w zakresie chodnika na drodze DP02 w km 0+100 do km 0+120. Kontynuowano układanie drenażu podłużnego na trasie głównej w km 4+500 do km 4+720 str. L.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 wykonano betonowanie korpusu na podporze B oraz rozpoczęto zasypkę fundamentu na podporze A. Na obiekcie PZDd-3 kontynuowano zasypkę konstrukcji oraz wykonano betonowanie fundamentu pod ekrany przeciwolśnieniowe. Na obiekcie WS-5 wykonano betonowanie gzymsów na murach oporowych. Na obiekcie PZDd-6 rozpoczęto układanie izolacji termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe.
W robotach branżowych kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na kanale nr 9a. Kontynuowano prace przy rowie melioracyjnym nr RO-4-16 oraz Kontynuowano roboty w branży elektroenergetycznej – wykonano przełączenie do sieci kolizji nr 1 w km 0+600.