Rada Techniczna nr 72

W dniu 09.11.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 72, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano wymianę gruntu w śladzie trasy głównej na odcinku w km 0+390 do km 0+670. Wykonywano wykopy w śladzie łącznicy L06L. Budowano nasypy w km 1+135 do km 1+335. Wykonano górną warstwę nasypu na odcinku w km 4+500 do km 4+720. Kontynuowano roboty brukarskie w zakresie korytek ściekowych na trasie głównej w km 2+430 do km 2+600 str. L i P oraz kontynuowano humusowanie skarp.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-5 wykonano zbrojenie gzymsów oraz betonowanie ław pod bariery. Na obiekcie PZDd-6 wykonano zbrojenie płyty przejściowej na podporze A oraz beton wyrównawczy pod płyte przejąciową na podporze B. Kopntynuowano zasypkę podpory B.
W robotach branżowych kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na kanale nr 1, 1a i 9a oraz wykonano osadzenie wpustów w km 1+400 do km 1+800. Kontynuowano prace przy zbiorniku ZR-02 i ZR-05. Kontynuowano prace przy rowie melioracyjnym nr RO-4-16. Kontynuowano roboty w branży elektroenergetycznej – rozpoczęto przebudowę kolizji SN02 w km 0+600 oraz kontynuowano budowę kanału technologicznego na odcinku w km 2+100 do km 2+600.