Rada Techniczna nr 71

W dniu 03.11.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 71, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano wymianę gruntu w śladzie trasy głównej na odcinku w km 0+390 do km 0+670. Wykonywano wykopy w śladzie łącznicy L06L. Budowano nasypy w km 1+135 do km 1+335. Wykonano górną warstwę nasypu na odcinkach w km 2+425 do km 2+460, od km 2+710 do km 2+810 oraz od km 4+500 do km 4+720. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na trasie głównej w km 2+425 do km 2+460 str. L i P. Kontynuowano roboty brukarskie w zakresie korytek ściekowych na trasie głównej w km 1+400 do km 1+900 str. P oraz na drodze DP02. Wbudowano warstwę podbudowy zasadniczej AC22P oraz warstwę wiążącą AC16W na drodze DP02 na odcinku w km 0+000 do km 0+125.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 wykonano betonowanie ściany przyczółka na podporze A. Na obiekcie PZDd-3 kontynuowano wykonanie zbrojenia fundamentu pod ekrany przeciwolśnieniowe. Na obiekcie WS-5 kontynuowano zbrojenie gzymsów murów oporowych oraz wykonano betonowanie tych gzymsów. Na obiekcie PZDd-6 kontynuowano zasypkę przyczółków, wykonano betonowanie wnęk dylatacyjnych oraz betonu podkładowego pod płyty przejściowe.
W robotach branżowych kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na kanale nr 4 oraz wykonano montaż krat na wpustach w km 1+200 do km 1+800. Kontynuowano prace przy zbiorniku ZR-02 i ZR-05. Kontynuowano prace przy rowie melioracyjnym nr RO-4-16. Kontynuowano montaż oświetlenia drogowego w km 5+313 oraz w wykonano montaż kabla energetycznego w km 0+700.