Rada Techniczna nr 70

W dniu 26.10.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 70, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano wymianę gruntu w śladzie trasy głównej na odcinku w km 0+390 do km 0+670. Wykonywano wykopy w śladzie łącznicy L06L oraz na odcinku w km 4+600 do km 4+730. Budowano nasypy w km 1+135 do km 1+335 oraz w km 4+500 do km 4+720. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na trasie głównej w km 1+635 do km 1+750 str. L oraz w km 2+460 do km 2+690 str. L i P. Kontynuowano roboty brukarskie w zakresie korytek ściekowych na trasie głównej w km 1+400 do km 1+600 oraz na drodze DP02 na odcinku w km 0+090 do km 0+118 str. L. Wbudowano krawężnik betonowy na drodze DP02 w km 0+080 do km 0+130 str. P. Kontynuowano budowę drenażu podłużnego na trasie głównej w km 1+400 do km 1+500. Wznowiono humusowanie skarp na trasie głównej w km 1+800 do km 1+900 str. P oraz w km 3+900 do km 4+050 str. L i P.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 kontynuowano zbrojenie ściany przyczółka na podporze A i B. Na obiekcie PZDd-3 rozpoczęto wykonanie zbrojenia fundamentu pod ekrany przeciwolśnieniowe. Na obiekcie WS-5 kontynuowano zasypkę inżynierską oraz rozpoczęto zbrojenie gzymsów murów oporowych i ław pod bariery energochłonne. Na obiekcie PZDd-6 rozpoczęto zasypkę przyczółka na podporze B.
W robotach branżowych kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na kanale nr 1a, 4 oraz wykonano osadzenie 2 wpustów na kanale nr 2. Kontynuowano prace przy zbiorniku ZR-02 i ZR-05. Kontynuowano prace przy rowie melioracyjnym nr RO-4-16. Kontynuowano montaż słupów oświetleniowych w km 5+313 – zamontowano 4 słupy.