Rada Techniczna nr 69

W dniu 19.10.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 69, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano wymianę gruntu w śladzie trasy głównej na odcinku w km 0+390 do km 0+670. Wykonywano wykopy w śladzie łącznicy L06L. Budowano nasypy w km 1+135 do km 1+335. Wykonano warstwę GWN na trasie zasadniczej w km 2+570 do km 2+690 i w km 2+710 do km 2+810. Wbudowano warstwę mrozoochronną na trasie głównej w km 2+460 do 2+570. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na trasie głównej w km 1+400 do km 1+915 str. L. Kontynuowano budowę drenażu podłużnego na trasie głównej w km 1+335 do km 1+500.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 kontynuowano zbrojenie fundamentu na podporze B i zbrojenie ściany przyczółka na podporze A. Wykonano betonowanie fundamentu na podporze B. Na obiekcie PZDd-3 kontynuowano zasypkę inżynierską.
W robotach branżowych kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonano osadzenie  3 wpustów na kanale nr 2. Kontynuowano prace przy zbiorniku ZR-05. Kontynuowano prace przy rowie melioracyjnym nr RO-4-13-3.
Budowano oświetlenie drogowe w km 5+313. W robotach teletechnicznych kontynuowano budowę kanału technologicznego w km 2+120 oraz wykonano przewiert sterowany przy pompowni P2.